Paragraf 85 i serviceloven

Paragraf 85 i serviceloven

Ifølge paragraf 85 i serviceloven skal kommunen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Formålet med paragraf 85 i serviceloven

Det primære formål er, at styrke eller kompensere borgeren i forhold til deres funktionsnedsættelse. Der er samtidig også et vigtigt fokus på, at borgeren, gennem individuel vejledning, bliver bedre i stand til at få hverdagen til at fungere på egne betingelser og dermed opnår størst mulig indflydelse på deres egen tilværelse. Sagsbehandleren udarbejder formål, udviklingsmål og tidsplan for opfølgning.

Brydehusets tilbud vedr. paragraf 85 i serviceloven

Brydehuset har gennem mange år opbygget en række vigtige kompetencer indenfor arbejdet med udsatte borgere, som har behov for særlig pædagogisk støtte. Til at varetage disse opgaver har Brydehuset en række kvalifcerede ansatte medarbejdere, som alle har erfaring med udkørende hjælp til personer der har behov for støtte – primært pga betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Hvem kan modtage ydelser indenfor paragraf 85 i serviceloven?

Tilbuddet henvender sig til personer over 18 år, der bor i eget hjem, som har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale udfordringer. Det kan være personer, som har behov for socialpædagogisk eller socialpsykiatrisk støtte, vejledning eller optræning for at kunne bevare indflydelse på egen tilværelse og evnen til at bo i en selvstændig boform. Det kan også være personer, der som følge af en sygdom eller en ulykke har behov for et rehabiliteringsforløb af længere varighed, herunder støtte i forbindelse med selvstændig bolig, når dette ikke kan opnås gennem tilbud efter anden lovgivning.

Brydehusets tilbud vedr. paragraf 85 i serviceloven

Der er flere typer af tilbud, som Brydehuset kan være med til at foranstalte, herunder:

  • Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
  • Tilbud om specialrådgivning til voksne fysisk handicappede, psykisk handicappede og sindslidende.