Paragraf 52 i serviceloven

Paragraf 52 i serviceloven

Ifølge paragraf 52 i serviceloven skal kommunen tilbyde den nødvendige hjælp til unge under 18 år, når det må anses for at være af væsentlig betydning for barnets eller den unges særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse efter paragraf 50. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren.

Handlingsplanen ifm paragraf 52 i serviceloven

Situationen vil først og fremmest blive vurderet af en fagprofessionel, som vil afholde møder og samtaler med barnet og forældrene. Dette danner grundlag for udarbejdelse af en handlingsplan. I denne handlingsplan tages der højde for barnets trivsel samt hvilke virkemidler, der kan iværksættes for at sikre barnets trivsel og udvikling i overensstemmelse med det overordnede formål med støtten. Samtidig sættes der helt konkrete mål og delmål op for, hvordan barnet sikres en positiv adfærdsmæssig udvikling.

Brydehusets tilbud ifm paragraf 52 i serviceloven

Brydehuset stiller kvalificeret fagprofessionelt personale til rådighed med erfaring indenfor familieorienterede problematikker og såfremt der behov for det, vil Brydehuset tilknytte en psykolog, som kan støtte barnet og forældrene.

Der er flere typer af tilbud, som Brydehuset kan være med til at foranstalte, herunder:

• Brydehuset tilbyder kontaktperson til at hente barn i skolen, terapeutiske forløb, praktisk støtte, eller anden støtte til den unge og/eller familien i hjemmet.
• Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
• Behandling af den behandling af barnets/den unges problemer eller familiebehandling.

Når paragraf 52 i serviceloven træder i kraft, så vil det typisk være en konsekvens af, at forældremyndigheden og familieafdelingen er blevet enige om at iværksætte særlige støtteforanstaltninger  – enten i eller udenfor hjemmet. Der udarbejdes en handlingsplan med fokus på muligheder for at etablere støtte i hjemmet.

Afregning mellem Brydehuset og kommunen ifm paragraf 52 i serviceloven

Brydehuset vil indgå aftale med den modtagende kommune om omfanget af ydelser og foretage afregning pr time forbrugt.  Brydehusets takst er på kr. 380 pr time forbrugt.

Kontakt Brydehuset

Det er Brydehusets ønske at hjælpe kommuner med at varetage deres forpligtelser indenfor paragraf 52 i serviceloven. Nedenfor kan du læse mere om indholdet i Brydehusets ydelser. Ring gerne til os på 4477 3737, hvis du mener, vi kan hjælpe din kommune.